• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Ponad 100 tys. produktów

Kompleksowa zindywidualizowana obsługa projektów

Oryginalne produkty

Renomowanych, sprawdzonych producentów

Wysokiej jakości obsługa klienta

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Ponad 25 lat doświadczenia

Wiarygodny partner w biznesie

REGULAMIN SKLEPU POLTEL

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.09.2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. KATALOG PRODUKTÓW dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. (zwany dalej USŁUGODAWCĄ/ SPRZEDAWCĄ) z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Olechowska 84, 92-403 Łódź); NIP: 7282834813; REGON: 382169303; adres poczty elektronicznej: info@poltel.com.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 42 689 20 50.

 2. Niniejszy REGULAMIN skierowany jest do podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej korzystających z KATALOGU PRODUKTÓW

 3. Definicje:

  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz KATALOGU PRODUKTÓW umożliwiający utworzenie KONTA.

  • FORMULARZ ZAPYTANIA - elektroniczny formularz udostępniony w SKLEPIE INTERNETOWYM, za pomocą którego przedsiębiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę.

  • KLIENT/USŁUGOBIORCA – podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach i zapytaniach.

  • NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz KATALOGU PRODUKTÓW.

  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

  • ZAPYTANIE - zaproszenie dla Usługodawcy, składane przez formularz zapytania do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu wyłonienie dostawcy konkretnego produktu lub usług.

  • INFORMACJE HANDLOWE – informacje o towarach w zakresie ceny oraz dostępności towaru, wyświetlane w KATALOGU PRODUKTÓW, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Produkty dostępne w KATALOGU PRODUKTÓW są produktami dostępnymi na zamówienie, więc czas dostawy będzie ustalany indywidualnie.

 2. Wszystkie produkty oferowane przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

 4. Ceny zawarte we wszystkich informacjach cenowych wyrażone są w PLN lub walutach obcych i nie zawierają podatku VAT. W przypadku, gdy za podstawę naliczania ceny przyjmuje się kwotę w walucie innej niż PLN, ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie aktualnego kursu danej waluty.

 5. Informacje cenowe w KATALOGU PRODUKTÓW nie są ofertą handlową i nie stanowią podstawy do ew. roszczeń ze strony Klientów.

 6. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 7. Zamówienia na produkty nietypowe, indywidualnie sprowadzone wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez Usługodawcę. Brak zaległości płatniczych Klienta w stosunku do Usługodawcy jest warunkiem koniecznym do realizacji tego typu zamówień.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo sprzedaży w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 9. Informacje o dostępności wybranych produktów udzielane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta firmy pod numerem telefonu (0-42) 689 20 50.

 10. Sposoby płatności za realizacje zamówień znajdują się w zakładce "DOSTAWA I PŁATNOŚCI"

 11. Przy przekroczeniu terminu płatności firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostaw i obciążenia ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 12. W przypadku zamówień poniżej 500 PLN Usługodawca akceptuje wyłącznie płatności gotówką lub przedpłatę.

 13. Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

SPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

 2. W umowach o dostarczanie treści POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. działa wyłącznie jako dystrybutor. POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

 3. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 4. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. odpowiada wyłącznie za wady nośnika. POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

REALIZACJA ZAPYTAŃ

 1. Zapytania w KATALOGU PRODUKTÓW można składać poprzez witrynę internetową. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.poltel.com.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

  1. wysyłania zapytań w katalogu produktów www.poltel.com.pl

  2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

  3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach.

 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail, link służący aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy, należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej z Usługodawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. W celu złożenia zapytania w KATALOGU PRODUKTÓW należy znaleźć odpowiedni produkt, wybrać odpowiednią ilość i wysłać zapytanie.

 7. Okres ważności złożonego zapytania wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

 8. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

DOSTAWA

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na terytorium Polski z udziałem transportu własnego, jak i wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów z magazynu POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Olechowskiej 84, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Odbiór towaru z magazynu Poltel odbywa się po uiszczeniu płatności drogą elektroniczną lub gotówkom/kartą w chwili odbioru towaru.

 2. Transport towaru nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub do lokalu. Klient zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 3. W przypadku nieobecności Klienta przewoźnik pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać towar lub zamówić kolejną dostawę. Termin ustalenia odbioru lub kolejnej dostawy towaru przez Klienta wynosi 2 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do siedziby firmy POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K., które ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów transportu towarów w obie strony. Koszt zwrotu towaru jest w tym przypadku taki sam jak koszt dostawy do Klienta. Odbiór przesyłki Klient potwierdza czytelnym podpisem na dokumentach przedłożonych przez Kuriera.

 4. Termin realizacji umowy sprzedaży zależny jest od dostępności towarów bezpośrednio u producenta. W zależności od asortymentu terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 7 dni. W sporadycznych przypadkach, przy zamawianiu produktów sprowadzanych z zagranicy termin realizacji może wynosić do kilku tygodni.

 5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.poltel.com.pl/reklamacje oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

 7. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się, by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres info@poltel.com.pl i sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

 8. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Usługodawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki.

PRAWO DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Usługodawcy (www.poltel.com.pl/kontakt). Usługodawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: info@poltel.com.pl

 2. Termin 15-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

REKLAMACJE

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego.

 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej

 7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie, w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

 8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 9. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę ma gwarancję producenta. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

WARUNKI OBROTU OPAKOWANIAMI

 1. Za opakowania zwrotne uważa się drewniane bębny kablowe oraz palety drewniane, na których znajduje się wyrób w momencie sprzedaży.

 2. Bębny kablowe są opakowaniami sprzedawanymi Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na bębnie.

 3. W okresie do 180 dni od daty wystawienia faktury Usługodawca odkupi od Kupującego bęben po cenie jego pierwotnej sprzedaży.

 4. W okresie od 180 dni do 300 dni od daty wystawienia faktury Sprzedający odkupi od Kupującego bęben po cenie jego pierwotnej sprzedaży pomniejszonej o 25%.

 5. Po upływie 300 dni od daty wystawienia faktury Sprzedający nie odkupi bębnów.

 6. Sprzedający nie odkupi bębnów uszkodzonych lub nadmiernie zużytych (zbutwiałe itp.)

 7. Sprzedający odkupi tylko bębny przez siebie wcześniej sprzedane.

 8. Kupujący odsprzedając bęben jest zobowiązany do podania jego numeru.